Meny

Sammen for miljøet

Vi i De Bergenske har forpliktet oss til å ivareta miljømessige og sosiale forhold. Bærekraftig utvikling omtales som en av vår tids største utfordringer. Med et stort og sammensatt bærekraftsproblem anser vi det som essensielt å imøtegå våre krav, uten å sette fremtidige generasjoner i fare. I De Bergenske er vi stolte av innsatsen som er lagt ned for å sikre bærekraftig hotelldrift. Vi ønsker å fortsette med å skape og levere verdi til våre interessenter gjennom nye, bærekraftige forretningsmuligheter. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi tar samfunnsansvar og våre bærekraftige satsningsområder, samt en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter § 4 og § 5 i Åpenhetsloven.

Samfunnsansvar

«Vi ser det som et samfunnsansvar å gjøre vårt for å nå FNs bærekraftsmål»

-Kjetil Smørås, administrerende direktør for De Bergenske konsernet

Samfunnsansvar har lenge stått på agendaen i De Bergenske. Vi har siden 2001 vist trofast innsats og engasjement for miljøet, med mål om å være bransjeledende på bærekraft. Gjennom årene har vi gjennomført en rekke smarte grep for å redusere fotavtrykket, som blant annet har bidratt til å redusere avfallsmengden, et lavere energiforbruk og å gi bergenserne bedre luftkvalitet. Augustin Hotel er for eksempel en av de aller første bedriftene som ble Miljøfyrtårn-sertifisert. I 2017 vant selskapet årets hederspris i regi av stiftelsen Miljøfyrtårn, grunnet resultatene vi har oppnådd fra målrettet arbeid over tid med fokus på energi, innkjøp, mat og transport. Følgende tiltak har gitt resultater:

Sertifiseringer og priser

Alle våre selskaper i De Bergenske er Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som dokumenterer sin miljøinnsats og tar samfunnsansvar. Målsetningen til Miljøfyrtårn-bedrifter er å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

I De Bergenske er vi opptatt av å verne om byens kulturhistorie. Hotel Zander K ble tildelt Cityprisen Hordaland i 2017, blant annet grunnet vår respektfulle holdning til prosess og arbeidsform i samarbeid med overordnede myndigheter, med vekt på den gode relasjonen til Byantikvaren. Zander K ble også nylig tildelt sertifikatet Breeam In Use Excellent. Hotellet er det første selskapet i Vestland som mottar sertifikatet. Breeam In Use er et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Energieffektivisering

Vi i De Bergenske arbeider kontinuerlig med å redusere energibruken. Oljefyring er blitt faset ut til fordel for fjernvarme. Nybygg og rehabiliteringsprosjekter isoleres for å hindre energilekkasjer. Gass på kjøkkenet er blitt erstattet med induksjonsovn. Vi har byens mest moderne fettutskiller for å hindre de verste utslippene i avløpsnettet. Etter å ha gjennomført plan for kraftig reduksjon av vannforbruket har vi også mottatt EU-sertifisering.

Avfall- og kildesortering

Vi jobber systematisk med kildesortering av restavfall, plast, papir, pant, glassflasker og matavfall. Avfallssystemet i De Bergenske er tilpasset avfallstypene som oppstår gjennom virksomhetens drift, i tråd med avfallsforskriften. Matavfallet fra hotellfrokostene veies. Vi benytter i tillegg den mobile tjenesten Too Good To Go for å redde mat som er til overs.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Vi i De Bergenske betrakter ansvarlig innkjøpspraksis som en av våre mest betydningsfulle verktøy for å fremme bærekraftig forretningsvirksomhet. Vi velger miljøsertifiserte leverandører der det er mulig, og oppfordrer dem til å bli miljøfyrtårn. Mattilbudet er hovedsakelig basert på kortreiste, lokale og økologiske råvarer, som reduserer transportavstandene og støtter opp under lokalt næringsliv. Hvordan våre leverandører arbeider med å håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt spesifikk informasjon knyttet til særskilte varer og tjenester, utdypes videre under vår redegjørelse av aktsomhetsvurderinger.

Et sunt arbeidsmiljø

De Bergenske verner om ansattes rettigheter, et trygt arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi følger arbeidsmiljølovgivningen nøye, slik det står nedskrevet i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. De Bergenske legger Fellesforbundets gjeldende avtale i henhold til landsoverenskomst for hotell- og restaurantvirksomheter til grunn for våre arbeidskontrakter. Vi har både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud som arbeidstakerrepresentanter, samt verneombud i hvert enkelt datterselskap. Gjennom vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har vi faste møter mellom hovedtillitsvalgte og ledelsen. Vi har også en bedriftshelsetjeneste, som bistår arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Med hjerte for Bergen by

De Bergenske støtter opp under lokalsamfunnet, og har et stort hjerte for Bergen by. Utover de positive miljøeffektene på lokalsamfunnet som kommer av våre tiltak og forbedringer, inngår vi gunstige kundeavtaler med organisasjoner som bidrar til et blomstrende kunst og kulturliv i Bergen. I dets øyemed har vi inngått samarbeidssamtaler med mer enn 20 kulturinstitusjoner, der vi for eksempel har vært store bidragsytere til Nattjazz, Columbi Egg og BIT i en årrekke. I tillegg, deler vi ut penger og gaver til veldedige formål. Deriblant har vi hatt et mangeårig samarbeid med Kirkens Bymisjon. Nylig ble også Hordaheimen benyttet som flyktningehotell for ukrainere, der vi opprettet De Bergenske familiens støttefond for å kunne gi dem en verdig ny start. Videre, deler vi ut sponsormidler til organisasjoner som bedriver helsefremmende aktiviteter. De Bergenske er stolt hovedsponsor av Bergen City Marathon. Vi har også tildelt sponsormidler til Bergen Tennisarena, ro-laget NHHI Oktagon, og fotballaget Sandviken IL, for å nevne noen.

En hyllest til fjorten kvinner fra Bergen, i kampen for likestilling

Bak enhver fremgangsrik mann står en overrasket kvinne, pleier det å hete. Og bak enhver fremgangsrik kvinne står det ti som er glemt eller ignorert. Da Bergens Grand Old Lady, Grand Hotel Terminus, fylte 90 år i 2018, ble det igangsatt en omfattende renovering. Vi stod da ovenfor den delikate oppgaven om å gi lokalene navn, og oppdaget av 90% av minnesmerker og granittsokler i Bergen hedret mer eller mindre store menn. Lokalene våre er derfor oppkalt etter fjorten av byens kvinnelige pionerer, hvor du blant annet finner Kim Friele, Amalie Skram og Ambrosia Tønnesen i miksen. I etterkant har Grand Hotel Terminus utgitt en bok om kvinnene, på oppfordring fra Bergen Kvinnesaksforening. Boken har tittelen Fjorten kvinner fra Bergen som har satt sitt unike avtrykk i historien. Den er forfattet av Elisabeth Aasen, og er å finne på hotellene våre. Vi er stolte av vårt bidrag til å synliggjøre bergensk kvinnehistorie.

Hotellbier på taket

På taket på Grand Hotell Terminus har vi etablert et hjem for 120.000 bier, fordi vi ønsker å styrke levevilkårene for de utrydningstruede biene i Bergen sentrum. Biene sanker en unik og velsmakende nektar fra de mange lindetrærne i Strømgaten, Kong Oscarsgate og Kalfarveien. Biene hjelper også til med pollinering i Fjellsiden, der de gjør en betydningsfull jobb for naturen. Den særpregede lindehonningen er tilgjengelig i resepsjonen ved Grand Hotel Terminus. Hotellbiene bringer ekstra liv til stedet, og det er alltid hyggelig å dele hotellet med dem!

Bærekraftige satsingsområder

Vi har lyttet til våre interessenter, og identifisert tre bærekraftige satsingsområder som vi ønsker å legge ekstra vekt på i tiden fremover.

Bane vei for et bærekraftig reiseliv

Vi ønsker å motivere turister og tilreisende til å ta miljøvennlige valg, slik at bransjen utvikler seg i en mer klimavennlig retning. Opplæring og bevisstgjøring av konsernets miljøtiltak vil her være avgjørende, og blir derfor kommunisert gjennom ulike kanaler. Gjestene våre finner blant annet informasjon på rommene som har til formål å fremme miljøbevissthet, eksempelvis gjennom å hoppe over en romvask eller gjenbruke håndklær. Besøkende oppfordres til å være hensynsfulle når de forsyner seg fra buffetene våre, for å redusere matsvinn. I fellesarealene er søppelspannene tydelig markert for kildesortering. Kunder og gjester blir anmodet om å reise grønt, der vi stiller sykler til disposisjon, både for gjester og ansatte. I tillegg reiser nesten alle ansatte med klimavennlige transportalternativer til jobb.

Grønn forretningspraksis

I De Bergenske streber vi kontinuerlig etter å integrere bærekraft med vår forretningspraksis.  Vi mener at det ikke er mulig å oppnå lønnsomhet foruten å hensynta mennesker og miljø. I sin tur fordrer ivaretagelse av mennesker og miljøet at selskapene er lønnsomme. De Bergenske har derfor til mål å sikre en sunn økonomi, slik at vi kan dra nytte av grønne forretningsmuligheter som stammer fra bærekraftsproblemene. Tiltakene vi har gjennomført er rettet mot skyggesidene som er spesifikke for vår bransje. For å sikre grønn forretningspraksis skal vi fortsette det målrettede arbeidet med å overholde tiltak, samt iverksette nye. Eksempelvis har vi to prosjekter gående hvor det bores nye brønner til fjernvarme, som skal levere energi til Grand Hotel Terminus og nye Skostredet Hotel. Prosjektene bidrar til å redusere energibruken i konsernet, samtidig som strømnettet til BKK ikke belastes ytterligere.

Mangfold – det pulserende livet i vår organisasjon

I De Bergenske er vi stolte av mangfoldet vi har blant våre medarbeidere. Vi har totalt 737 medarbeidere fra 87 forskjellige nasjonaliteter. Å verne om inkludering og mangfold er derfor av stor betydning, særlig i en bransje preget av høy turnover i arbeidsstyrken. Vi samarbeider med ulike aktører, der vi tilbyr praksisplasser til lærlinger og studenter for å styrke kunnskapsdelingen og kompetanseutviklingen i bransjen. De Bergenske ansetter også personer med ulike funksjonsnedsettinger, eller andre som sliter med å entre arbeidsmarkedet. Vi mener at uansett hvilke bakgrunn du har, uavhengig av kjønn, hvem du elsker eller hvilen tro du har, så er du velkommen til oss i De Bergenske.

Åpenhetsloven

De Bergenske er underlagt åpenhetsloven. Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven pålegger større næringsdrivende en rekke plikter knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, som både gir forbrukerne og andre rett til informasjon om selskapets håndtering av disse. De Bergenske er derfor forpliktet til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger
  • Redegjøre offentlig for aktsomhetsvurderingene
  • Svare på henvendelser og gi informasjon til allmennheten

De Bergenske har en lang tradisjon med fokus på både menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi arbeider systematisk for å fremme forsvarlige arbeids- og miljøforhold, samt hos våre leverandører. Forsvarlighet er forankret i styret, ledelsen og organisasjonen. Arbeidet tilknyttet åpenhetsloven har blitt tatt opp som en egen styresak, der fremgangen følges tett. Vi gjennomfører arbeidet i nært samarbeid og god dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere, og andre interessenter.

Du finner vår offentlige redegjørelse for aktsomhetsvurderingene via denne linken. Ta også gjerne en titt på våre etiske retningslinjer for leverandører, som du finner her.

Har du flere spørsmål om hvordan De Bergenske håndterer og jobber for å motvirke negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Ta gjerne kontakt med oss!

Hold deg oppdatert

Interessert i gode tilbud på overnatting, en bedre middag eller enda bedre konferansefasiliteter? Fortell oss hva du er interessert i og vi sender deg relevant informasjon.